Koszyk Szukaj Menu Konto Ulubione

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz wiadomość z linkiem potrzebnym do zresetowania twojego hasła.

logo gustgust
1. Dane i adres dostawy
2. Wybór płatności i kuriera
3. Finalizacja zamówienia

Regulamin korzystania z gustgust.com

I Postanowienia wstępne

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 t.j.), dalej: „Prawo telekomunikacyjne”. 
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 3. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1341 t.j.), dalej: „Ustawa o dostępie warunkowym”.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Sprzedających oraz Klientów z Platformy Transakcyjnej udostępnianej przez Gust Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowska 57A/26, 40-584 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000686946, zwanej dalej Administratorem, niezależnie od tego, czy użytkowanie odbywa się na przeglądarce internetowej na komputerze, czy przez aplikację na urządzeniu mobilnym. 
 2. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  Administrator – Gust Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Brynowskiej 57a/26 (kod pocztowy 40-584), wpisana do rejestru przedsiębiorców za numerem 0000686946, NIP 6342899633, REGON 367788512, e-mail: info@gustgust.com;
  Sprzedający – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty dopuszczony do korzystania z Platformy Transakcyjnej przez Administratora, na zasadach wskazanych w Regulaminie;
  Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu;
  Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków (małe i duże litery, a także cyfry), odrębnie generowana dla każdego użytkownika Platformy Transakcyjnej;
  Incydent - każde nieoczekiwane zdarzenie lub zachowanie systemu IT, które powoduje lub może powodować zakłócenia w działaniu Platformy Transakcyjnej lub obniżenie jej jakości.
  Klient – użytkownik zainteresowany nabyciem Towarów oferowanych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej, dopuszczony do korzystania z Platformy Transakcyjnej przez Administratora, na zasadach wskazanych w Regulaminie;
  Profil – indywidualny profil utworzony dla Klienta lub Sprzedającego, który umożliwia obsługę i korzystanie z systemu Platformy Transakcyjnej;
  Komentarz – zamieszczona w Platformie Transakcyjnej przez Klienta lub Sprzedającego subiektywna informacja o sposobie realizacji Zamówienia, Sprzedającym lub Ofercie;
  Login – ciąg znaków przypisanych danemu użytkownikowi Platformy Transakcyjnej służący wraz z Hasłem do zalogowania się na Koncie;
  Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia usług, na warunkach określonych przez Sprzedającego, udostępniana Klientom przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności Platformy, na zasadach wynikających z Regulaminu;
  Platforma Transakcyjna – elektroniczna baza wymiany informacji o Ofertach, umożliwiająca składanie za jej pośrednictwem Zamówienia na Towary oferowane przez Sprzedających;
  Regulamin – regulamin funkcjonowania Platformy Transakcyjnej;
  Umowa o Korzystanie z Platformy Transakcyjnej – umowa określająca zasady korzystania przez Sprzedającego z Platformy Transakcyjnej;
  Użytkownik – Sprzedający lub Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
  Towar – towar lub usługa oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej;
  Usługa Udostępniania Platformy – usługa udostępniania Platformy Transakcyjnej Sprzedającemu w celu korzystania z niej zgodnie z Regulaminem;
  Zamówienie - zamówienie na dostawę Towarów lub świadczenie usług złożone za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej przez Klienta.
 1. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych Regulaminem
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Sprzedających i Klientów z Platformy Transakcyjnej.

II Warunki udostępniania Platformy Transakcyjnej

 1. Warunki ogólne
 1. Odwiedziny i przeglądanie Platformy Transakcyjnej oraz wszelkich podstron z ofertami, sklepów i profili Użytkowników są nieodpłatne oraz nie wymagają rejestracji. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności, aby kupować bądź oferować produkty, wymagana jest rejestracja Użytkownika. 
 2. Administrator udostępnia Platformę Transakcyjną w wymiarze 24/7, z prawem do kilkuminutowej przerwy w nocy w celu zrobienia kopii zapasowej danych, z prawem do przerw technicznych w godzinach 22-8. 
 3. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę wsparcia technicznego, obejmującą pomoc techniczną dla wszystkich Użytkowników Platformy Transakcyjnej dostępną pod numerem telefonu +48 608 600 125 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Platformy Transakcyjnej oraz zakazu dostarczania przez lub do systemu Platformy Transakcyjnej treści:  
  a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu Platformy Transakcyjnej lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  b) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
  c) zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, oraz treści takich jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Platformy Transakcyjnej;
  d) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści.
 5. Użytkownicy nie są uprawnieni do:  
  a) podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnianie indywidualnego Konta innym Użytkownikom lub podmiotom trzecim;
  b) podejmowanie jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnienie Loginu i Hasła jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu Platformy Transakcyjnej, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia udostępnienia Platformy Transakcyjnej za wcześniejszym powiadomieniem Sprzedających i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego.
 1. Warunki udostępniania Platformy Transakcyjnej Sprzedającym
 1. Administrator udostępnia Sprzedającym Platformę Transakcyjną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. W celu uzyskania przez Sprzedających dostępu do Platformy Transakcyjnej konieczne jest:  
  a) dokonanie rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych w tym zarejestrowanie Regulaminu i Cennika; 
  b) Zaakceptowanie rejestracji przez Administratora, co skutkuje wysłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji informacji o akceptacji rejestracji.
 3. Umowa o Korzystanie z Platformy Transakcyjnej przez Sprzedającego jest zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego rejestracji do Platformy. 
 4. Konto zarejestrowane w sposób określony powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, umożliwia zamieszczanie Ofert na Platformie. 
 5. Sprzedający zobowiązani są do zapłaty prowizji od wszystkich Transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej w wysokości określonej w Cenniku. 
 6. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych reguluje Cennik zamieszczony pod adresem www.gustgust.com/cennik.
 7. Umowa o korzystanie z Platformy Transakcyjnej przez Sprzedającego jest umową zawartą do dnia jej rozwiązania co jest równoznaczne z dezaktywacją Konta Sprzedającego na Platformie.
 1. Warunki udostępniania Platformy Transakcyjnej Klientom.
 1. Administrator udostępnia Klientom Platformę Transakcyjną na zasadach określonych w Regulaminie. 
 2. Warunkiem udostępnienia Platformy Transakcyjnej Klientom jest dokonanie przez Klienta rejestracji Konta, zgodnie z procedurą określoną Regulaminem. 
 3. Z momentem rejestracji Konta Klienta zawarta zostaje z nim Umowa o Korzystanie z Platformy Transakcyjnej. 
 4. Korzystanie z Platformy Transakcyjnej przez Klienta jest bezpłatne. 
 5. Klient może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Platformy Transakcyjnej przez dezaktywację swojego Konta za pomocą formularza udostępnionego w systemie Platformy.
 6. Prawo do rozwiązania umowy i dezaktywacji Konta w każdym czasie nie ogranicza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy na Korzystanie z Platformy zawartej przez dokonanie rejestracji na Platformie. Prawo do odstąpienia może być wykonane w terminie 14 dni od dnia rejestracji Konta przez przekazanie informacji o odstąpieniu na adres Administratora podany w Regulaminie. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru oświadczenia udostępnionego w systemie Platformy.

III Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkowników
 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 
 2. Dostęp do Platformy Transakcyjnej jest realizowany przez utworzenie dla zarejestrowanego Użytkownika indywidualnego Profilu i nadanie mu Loginu i Hasła. 
 3. Dla utworzenia Profilu Użytkownika konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.gustgust.com/register . W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, łącznie z wypełnieniem formularza konieczne jest przesłanie kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu danej jednostki. 
 4. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Platformy Transakcyjnej, Użytkownik zobowiązany jest do:  
  a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  b) aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Profilu Użytkownika.
 5. W toku Rejestracji Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Administratorem oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Administratora. 
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia potwierdzenia rejestracji Użytkownika od podania przez niego dodatkowych danych lub przekazania dodatkowych dokumentów. 
 8. Klient uzyskuje dostęp do Profilu po podaniu Loginu lub adresu e-mail oraz Hasła (Logowanie). Logowanie do Platformy Transakcyjnej za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Administratorem, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Platformy Transakcyjnej. 
 9. Użytkownik może zarejestrować jedynie jeden Profil użytkownika.

IV Zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej

 1. Zamieszczanie ofert na Platformie Transakcyjnej
 1. Platforma Transakcyjna służy przede wszystkim do zamieszczania na niej Ofert. Oferty zamieszczane są jedynie przez Sprzedających. 
 2. Towary i poszczególne Oferty zamieszczane na Platformie Transakcyjnej mogą być kategoryzowane według ich właściwości, przeznaczenia lub cech wspólnych. 
 3. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. 
 4. Przedmioty, o których mowa powyżej, nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek. 
 5. Sprzedający jest związany treścią Oferty i nie może dokonać zmiany treści Oferty ze skutkiem wobec Klientów, którzy ją przyjęli w drodze złożenia Zamówienia. 
 6. Oferta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Sprzedający zobowiązany jest do realizacji Zamówienia na warunkach wynikających z Oferty niezwłocznie po jego otrzymaniu. 
 7. Sprzedający może usunąć Ofertę w każdym czasie, jednak nie ma to wpływu na prawa nabyte przez Klientów, którzy przyjęli ją przed dniem jej usunięcia z Platformy Transakcyjnej. 
 8. Oferta powinna być rzetelna i uczciwa. Sprzedający zobowiązany jest do wyczerpującego określenia cech Towaru oraz do umieszczenia pełnych informacji o Towarze informacji o wszelkich kosztach związanych z realizacji Zamówienia, w tym o kosztach dostawy i opakowania, o kosztach związanych z dostawą Towaru oraz o terminie przewidywanej dostawy. Sprzedawcy zabrania się wprowadzania w błąd co do Towaru lub treści Oferty. 
 9. Treść Oferty powinna być zgodna z przepisami prawa, w szczególności musi zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, w szczególności ustawy o prawach konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieprawidłowości. 
 10. Dodając Ofertę, Sprzedający upoważnia i wyraża zgodę, aby Administrator prezentował Towar publiczności. Sprzedający, który w celu prezentacji Oferty dostarcza treści i materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając treści i materiały do systemu Platformy Transakcyjnej Sprzedawca udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Administratora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów w celu promocji Administratora i Platformy Transakcyjnej. Ponadto, Sprzedawca zezwala Administratorowi na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie i korzystanie z opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów.
 1. Zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej
 1. Celem udostępnienia Platformy Transakcyjnej jest umożliwienie zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedających w ramach Platformy Transakcyjnej. 
 2. Zawarcie pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy następuje przez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu na Konto Klienta, przez wypełnienie formularza dostępnego na Platformie Transakcyjnej. 
 3. Umowa zostaje zawarta z momentem wprowadzenia Zamówienia do systemu Platformy Transakcyjnej. Potwierdzenie dokonania Transakcji wysyłane jest automatycznie na e-mail Kupującego i Sprzedającego podane podczas Rejestracji. 
 4. Złożenie Zamówienia realizowane jest za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej. Dalsza korespondencja w sprawie realizacji Zamówienia odbywa się bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym i Klientem za pośrednictwem wybranych przez nich środków komunikowania, bez udziału systemu Platformy Transakcyjnej. 
 5. Administrator nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Klient są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. 
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za właściwości i przydatność Towaru do umówionego użytku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę ceny przez Kupującego. Administrator nie udziela gwarancji jakości Towaru, jak również nie odpowiada z tytułu rękojmi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność Ofert.
 7. Klientowi służy prawo do odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Platformy ze Sprzedającym. Informacje o prawie odstąpienia dostępne są pod niniejszym linkiem Polityka zwrotów
 1. Płatności i dostawa
 1. Obsługa realizacji zapłaty przez Klienta za Towar wraz z ewentualnymi kosztami dostawy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem operatora systemu płatności, z którym odpowiednią umowę zawarł Administrator, którym jest Dotpay Sp. z o.o. 
 2. Płatność za Towar powinna nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym i Klientem. 
 3. Dostawę Towaru zapewnia Sprzedający przy pomocy Dostawcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Zamówienia bez wad. 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Dostawy oraz wszelkie inne roszczenia wynikające lub mające związek z Dostawą.
 1. Pozostałe funkcjonalności
 1. W ramach podstawowej funkcjonalności Platformy Transakcyjnej, Administrator umożliwia Sprzedającym oraz Klientom umieszczania w systemie platformy Komentarzy do Ofert oraz Sprzedających. 
 2. Administrator oświadcza, że nie dokonuje moderowania ani weryfikacji treści Komentarzy i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Administrator może usuwać Komentarze sprzeczne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami na zasadach wskazanych w Regulaminie. 
 3. W ramach funkcjonalności Platformy Transakcyjnej Administrator może prowadzić statystyki sprzedaży, analizujące składane za pośrednictwem Platformy Zamówienia według kryteriów dobranych przez Administratora, które będą dostępne dla Klientów i Sprzedających.

V Odpowiedzialność

 1. Obowiązki użytkowników Platformy
 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu. 
 2. Użytkownicy zobowiązują się do podania pełnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji oraz dokonywania niezwłocznych ich aktualizacji w razie zaistnienia zmian w tym zakresie. 
 3. Doręczenia oświadczeń wiedzy i woli na podane przez Użytkowników dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail) korzysta z domniemania skuteczności.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o skorzystaniu przez Klienta z praw do odstąpienia od Umowy celem dokonania zwrotu pobranej opłaty.
 1. Zasady odpowiedzialności.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Ofertę i Komentarze ani jakiekolwiek inne treści wykorzystywane przez Klientów i Sprzedających. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Ofert, Komentarzy oraz Loginów mogą być podejmowane są przez Administratora samodzielnie lub po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia naruszenia. 
 2. Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i formę treści umieszczonych w serwisie Platformy Transakcyjnej. 
 3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w Platformie Transakcyjnej treści oraz Loginów, które:  
  a) byłyby zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Administratora lub Platformy;
  b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  c) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych użytkowników Platformy Transakcyjnej;
  d) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne). 
 4. W przypadku powzięcia przez Klienta, Sprzedającego lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Platformie Transakcyjnej treści lub Loginów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, osoba ta powinna niezwłocznie dokonać zgłoszenia kontaktując się z Administratorem pod adresem info@gustgust.com . 
 5. Po otrzymaniu takiej wiadomości Administrator ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w treści, według własnego uznania. 
 6. W przypadku określonym w pkt. 13.5 , Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Klientów i Sprzedających, z tytułu niezgodnego z Umową świadczenia Usług. 
 7. W przypadku, jeśli jakikolwiek podmiot wystąpi przeciwko Administratorowi z roszczeniem odszkodowawczym związanym z treściami prezentowanymi w Platformie Transakcyjnej, użytkownik, który je wprowadził, zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody i straty poniesione przez Administratora, w tym koszty pomocy prawnej oraz zobowiązuje się przystąpić do ewentualnych postępowań sądowych po stronie Administratora w trybie art. 76 KPC.
 1. Zablokowanie Serwisu
 1. W przypadku jeśli Administrator poweźmie wiarygodną informację, z której wynikać będzie, że Klient lub Sprzedający naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli:  
  a) umieszcza w Platformie Transakcyjnej treści, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;
  b) przekazuje informacje o Ofertach podmiotom trzecim niebędącym Klientami ani Sprzedającymi, 

  Administrator będzie uprawniony do: 
  a) usunięcia treści naruszających prawo, Regulamin lub dobre obyczaje;
  b) uniemożliwienia temu użytkownikowi dostępu do Platformy Transakcyjnej;
  c) usunięcia Konta użytkownika;
  d) uniemożliwienia użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, dokonania ponownej Rejestracji. 
 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Transakcyjnej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora. Zgoda udzielana jest najwcześniej po upływie co najmniej 6 miesięcy od momentu pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Platformy Transakcyjnej.
 1. Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy, w szczególności za świadczenie Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest w tym zakresie zawinione i ma charakter umyślny. 
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Administratora ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne zachowania Klientów i Sprzedających podejmowane przy użyciu Platformy Transakcyjnej w szczególności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Klientów, Sprzedających oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających i Klientów.
 1. Reklamacje
 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). 
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. 
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:  
  a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, login, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail);
  b) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 4. Reklamacja może w szczególności dotyczyć nieprawidłowości funkcjonowania Platformy Transakcyjnej. 
 5. Reklamacje konsumentów będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania.

VI Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe
 1. Administrator szanuje dane osobowe Użytkowników. 
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzaniem ich danych osobowych w zakresie wykonania umowy oraz w celach wskazanych w Polityce Bezpieczeństwa. 
 3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Bezpieczeństwa dostępna tutaj (link).
 4. Klient po złożeniu zamówienia i uzupełnieniu danych kontaktowych (e-mail), wyraża zgodę na dołączenie do Newslettera.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy Transakcyjnej

    W celu prawidłowego korzystania z Platformy Transakcyjnej oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych:  

    a) korzystanie z systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP;
    b) połączenie z siecią Internet;
    c) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
    d) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Mozilla Firefox - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 1. Zmiana Regulaminu i Cennika
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości, zmiany lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów i Sprzedających poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Platformy Transakcyjnej, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Klienta. 
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Klient może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 18.2. 
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 18.3. Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Klienta zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące. 
 5. Administrator może zmienić Cennik, przy czym zmiana Cennika wchodzi w życie od nowego okresu rozliczeniowego pod warunkiem zaakceptowania zmienionego Cennika przez Sprzedawcę. W razie odmowy zaakceptowania zmienionego Cennika, Umowa o Korzystanie z Platformy Transakcyjnej ze Sprzedającym wygasa.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.  
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017 rok. 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.