Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz wiadomość z linkiem potrzebnym do zresetowania twojego hasła.

logo gustgust
1. Dane i adres dostawy
2. Wybór płatności i kuriera
3. Finalizacja zamówienia

Polityka prywatności gustgust.com

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Klientów, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

1. Postanowienia Ogólne

Wszystkie określenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu korzystania z platformy transakcyjnej gustgust.com;

Gust Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Gust Group”) jest administratorem danych przetwarzanych w Serwisie;

Gust Group dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Klientów bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczdególności w zgodzie z: 

a) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

Na potrzeby Polityki Prywatności:

Dane Osobowe” - są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Informacje Poufne” – są to wszelkie dane finansowe, majątkowe, osobowe i inne, które nie stanowią Danych Osobowych, przekazane przez Użytkowników, w celu korzystania z Serwisu.

2. Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych i Informacji Poufnych. Zabezpieczenia

W związku z udostępnieniem Serwisu, Gust Group korzysta z Danych Osobowych i Informacji Poufnych przekazanych przez Użytkowników dobrowolnie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności;

Zbieraniu i przetwarzaniu podlegają dane takie jak w szczególności: płeć, imię, nazwisko, adres, geolokalizacja oraz produkty zakupione za pośrednictwem Serwisu;

W przypadku przekazania Gust Group jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy wyrażają uprzednią zgodę za pomocą osobnych checkboxów: na ich przetwarzanie przez Gust Group w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, dla potrzeb marketingowych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach), na przekazywanie ich podmiotom trzecim w szczególności operatorom płatności elektronicznych świadczących usługi dla Serwisu, na wykorzystanie Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (profilowanie), na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Gust Group oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Gust Group;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach wskazanych powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę;

Gust Group zobowiązuje się do: 

a) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

b) przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

c) przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

Gust Group przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa ust. 5 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez: 

a) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;

b) zabezpieczanie Dane Osobowe i Informacje Poufne przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

c) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych oraz środki, o których mowa powyżej;

d) wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych;

e) dopuszczenie do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;

f) zapewnianie kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe I Informacje Poufne, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

g) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych. 

Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w celu: 

a) umożliwienia złożenia, realizacji i finalizacji Zamówienia;

b) informowania Klientów o nowych produktach i usługach związanych ze Serwisem;

c) badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;

d) administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;

e) przekazywania informacji i materiałów reklamowych związanych ze Serwisem;

f) kontaktowania się z Klientami w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z obsługą Klienta poprzez dostępne kanały komunikacji;

g) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Platformy Transakcyjnej „GustGust”, zwalczanie oszustw i nadużyć. 

Dodatkowo Dane Osobowe i Informacje Poufne są też przetwarzane, po uprzednim wyrażeniu zgody na zasadach określonych w § 2 ust. 3 w celach marketingowych i reklamowych, w szczególności w celu przekazywania Klientom danych o ofertach i usługach oferowanych przez Gust Group;

Dane Osobowe i Informacje Poufne przetwarzane są w szczególności podczas: 

a) składania Zamówienia;

b) realizacji Zamówienia;

c) przygotowania Umowy oraz procesu jej podpisania. 

Klienci mają prawo dostępu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia na zasadach określonych w § 6. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne i prawdziwe.

3. Zbieranie danych anonimowych

Gust Group nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu;

W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Klienta oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych ani Informacji Poufnych Klientów;

W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron;

Dane anonimowe mogą być zbierane także za pośrednictwem dzienników serwerów (logów), w szczególności przez Google oraz inne serwisy stosujące tego rodzaju oprogramowanie;

Serwis może zbierać dane do lokalizacji Klientów poprzez odpowiednie oprogramowanie (aplikacje) GPS;

Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies, dostępna tutaj (link).

4. Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

Klient może w każdym czasie dokonać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych i Informacji Poufnych poprzez maila: info@gustgust.com;

Klient może w każdym czasie uzyskać od Gust Group informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Uwagi i pytania

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych, Informacji Poufnych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres: info@gustgust.com.

6. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku;

Gust Group może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio;

W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.