Koszyk Szukaj Menu Konto Ulubione

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz wiadomość z linkiem potrzebnym do zresetowania twojego hasła.

logo gustgust
1. Dane i adres dostawy
2. Wybór płatności i kuriera
3. Finalizacja zamówienia

Konkurs „Dla wystawców Targów GUST GUST”

 

           §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „OPPOwieści z GUSTem”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma

GUST GROUP sp. z o.o.40-584 KATOWICE, ul. Brynowska 57A/26, KRS: 0000686946, NIP: 6342899633, REGON: 367788512, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Fundatorem nagrody jest OPPO Poland.

 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E Regulaminu usługi „Strony na Facebooku”).

 3. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.

 4. Konkurs jest prowadzony na Stronie Marki na Facebooku, pod adresem URL: https://www.facebook.com/gustgustshop/ (dalej: „Fanpage”), prowadzonym na podstawie Regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php) oraz na Stronie marki w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/gustgust_shop/, prowadzonym na podstawie Regulaminu serwisu Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870

 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa („Komisja Konkursowa") powołana przez Organizatora.

  §2 UCZESTNICY
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  a) jest fanem profili Marek: OPPO Mobile Polska, Jazz Art. Fashion Festival oraz GUST GUST na Facebooku;
  b) ukończyła 13. rok życia;
  c) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  d) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  e) jest wystawcą Targów GUST GUST organizowanych w ramach V edycji Jazz Art Fashion Festival, w dniach 11-12 maja 2019 roku na terenie Praskiego Centrum Koneser.
  f) spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.

 3. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego, która powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś za pracowników uważa się: wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  d) nie ukończyli 13 lat.

  §3 CZAS I WARUNKI KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.04.2019 r. i kończy się 26.04.2019 o godz. 18:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27.04.2019 do godz. 18:30.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest:
  a) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
  b) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej;
  c) udzielenie zgody i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami w § 4 oraz § 6 ust. 7.

 3. Zadanie konkursowe brzmi:
  a) nakręć swoim telefonem krótką (od 20 do 40 sekund) relację filmową, która zilustruje Twoje przygotowania do Targów GUST GUST lub zrób relację fotograficzną ze swoich przygotowań do Targów Gust Gust.
  b) udostępnij swoją relację lub zbiór fotografii na koncie swojej marki na portalu Facebook lub Instagram (aby zwiększyć szanse możesz udostępnić pracę na obydwu profilach). Oznacz ją hashtagiem, który pasuje do Twojej branży: #oppofashion, #oppoart #oppodesign, a jeśli udostępniasz filmik lub zdjęcia na Instagramie dodatkowo oznacz marki: GUST GUST oraz OPPO.
  c) zbierz wśród fanów jak największą liczbę polubieni swojej pracy.  
 1. Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zadań konkursowych.

 2. Zamieszczanie przez Uczestnika w wiadomości treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

 3. Przesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

  §4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Wykonanie zadania konkursowego określonego w § 3 ust. 3 pkt. jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zadania, że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zm.), są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji treści zamieszczanych w ramach Zadania konkursowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 6.

 2. Wykonując Zadanie konkursowe, Uczestnicy godzą się i oświadczają, że udzielają Organizatorowi oraz firmie OPPO Mobile Polska, licencji na wykorzystywanie zadania konkursowego w celach promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 3. Udzielenie licencji zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie ww. treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.

 4. Uczestnik – wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora licencji do zadania konkursowego, o których mowa w ust. 2 i 3, w całości lub w części, na dowolną osobę trzecią w dowolnym czasie.

 5. Organizator nabywa na własność zadanie konkursowe Uczestników wraz z prawami majątkowymi z chwilą przyznania mu nagrody w Konkursie. Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z zadania na każdym odrębnym polu eksploatacji.

 6. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie zadania na Fanpage’u (§ 1 ust. 5) bez dodatkowych odpłatności. Postanowienia ust. 2 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 7. Uczestnik, z momentem przekazania Zadania konkursowego, wyraża również zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora oraz Administratora z treści (nazwy) stanowiącej Zadanie konkursowe. Z tytułu udzielenia powyższej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie. Administrator i Organizator uprawnieni są do wykorzystywania nazwy stworzonej w ramach Zadania konkursowego do celów komercyjnych, niekomercyjnych, marketingowych, promocyjnych, w tym do jej publikacji na materiałach promocyjnych, w Internecie i w mediach społecznościowych, a także na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

  §5 KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora i Fundatora Nagrody: przedstawiciel OPPO Mobile Polska, portalu GUST GUST oraz Jazz Art FAshion Festival.

  §6 NAGRODY i LAUREACI
 1. W Konkursie jest przewidziane są 3 nagrody:

                     1 miejsce – OPPO RX17 pro – cena 2599 zł brutto

                     1 Wyróżnienie – OPPO AX7 – cena 999 zł brutto

                     2 Wyróżnienie – OPPO AX7 – cena 999 zł btutto

       Dodatkowo Laureat I miejsca otrzymuje pakiet działań promocyjnych wspierających jego markę w kanałach społecznościowych w kontekście Festiwalu Jazz Art. Fashion oraz Targów GUST GUST. Fundator nagrody         opublikuje w swoich kanałach informację o zwycięzcach.  

 1. Wyboru Finalistów, których prace najlepiej oddają temat Konkursu dokonają użytkownicy Facebooka oddając swoje głosy (like) pod pracą konkursową. Finaliści zostaną wyłonieni na podstawie największej liczby oddanych głosów.

 2. O przyznaniu Finalistom poszczególnych miejsc (od 1 do 3) zadecyduje Komisja Konkursowa, o której stanowi §5 pkt 1 i 2.

 3. Laureat będzie uprawniony do otrzymania 1 (jednej) nagrody po uprzednim przesłaniu wypełnionego oświadczenia celem przekazania nagrody i celem identyfikacji tj.:
  a) imię i nazwisko,
  c) adres zamieszkania,
  e) telefon,
  f) oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody w tym konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.”

 4. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest warunkiem dokonania odbioru nagrody.

 5. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także brak zgłoszenia się po nagrodę w terminie wskazanym przez Organizatora skutkuje utratą przez Laureata prawa do nagrody.

 6. Nieodebrana nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

 7. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przed odbiorem nagrody nie nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 7 i 10, wówczas uprawnionym do otrzymania Nagrody jest inna osoba wyznaczona przez Komisję.

 8. Informacja o Zwycięzcy, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia wyników na Fanpage’u Marki GUST GUST oraz OPPO Mobile Polska przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post). Laureaci zostaną również poinformowaniu w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com o zwycięstwie i sposobie odbioru nagrody w dniu ogłoszenia wyników.

 9. Wybrane przez Organizatora zadania konkursowe, wyłonione przez Organizatora zgodnie z § 6 zostaną opublikowane wraz z opisem w albumie zamieszczonym na Stronie Marki GUST GUST na Facebooku.

    11. Nagrody, o których mowa w §6 ust. 1 zostaną wydane Zwycięzcom (Finalistom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 1. Z chwilą wystąpienia obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w konkursie Organizator przyzna Laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wartości podatku, przeznaczoną na zapłatę podatku.
 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 3. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione Organizatorowi i wykorzystane przez niego w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) Finalistów oraz Laureata.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego (i) imienia i (ii) nazwiska lub (iii) pseudonimu – jeśli używa takiego w Profilu – oraz (iv) zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u.

  §8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej u Organizatora lub nadania listem poleconym na adres: GUST GROUP sp. z o.o., 40-584 KATOWICE, ul. Brynowska 57A/26, KRS: 0000686946, NIP: 6342899633, REGON: 367788512
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie: Konkurs oszczędzamy energię.
 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Administratora, Organizatora, ponadto dostępny jest na profilu Facebookowym Marki GUST GUST.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.